Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

GODZINA SPOTKAŃ 17:15

12.09.2019 - zebranie
14.11.2019 - zebranie
19.12.2019 - konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
23.01.2020 - wywiadówka
02.04.2020 - zebranie
21.05.2020 - konsultacje(powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
09.06.2020 - WTOREK zebranie ogólne i wywiadówka (wg harmonogramu) - pisemne powiadomienie o ocenach rocznych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dni konferencji SUS:
25-26.11.2019

02-03.01.2020

Dni sprawdzianu klasy 8:
21-23.04.2020

12.06.2020

Ważne terminy

17.01.2020 - termin wystawienia ocen śródrocznych
23.01.2020 – Rada Klasyfikacyjna
24.01.2020 – Rada Podsumowująca
05.06.2020 – termin wystawiania ocen rocznych
09.06.2020 – termin pisemnego powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
19.06.2020 – Rada Klasyfikacyjna
22.06.2020 – Rada Podsumowująca