Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)

WARTO WIEDZIEĆ

WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ - WYNIKI EWALUACJI

JAKICH METOD UŻYLIŚMY?

1. Badanie satysfakcji
2. Zogniskowany wywiad grupowy (grupa rodziców, grupa nauczycieli)

CO BADALIŚMY?

Celem badania było określenie satysfakcji rodziców z komunikacji ze zespołem nauczycieli SP27. Badanie zostało zrealizowane metodą CSI, która satysfakcję określa jako różnicę między oczekiwaniami a oceną stanu faktycznego. Pod ocenę rodziców zostało poddanych 19 aspektów związanych z komunikacją (badanie ankietowe).WNIOSKI:

Większość elementów komunikacji została oceniona dobrze i stanowi mocną stronę SP27.
Kilka wymaga przemyślenia i nie tyle zmiany co dookreślenia zasad.

1. Kontakt mailowy i telefoniczny – wśród rodziców występuje oczekiwanie posiadania kontaktu mailowego/telefonicznego z nauczycielami i wychowawcami. Część rodziców ocenia zaspokojenie tego obszaru komunikacji wysoko inni niezadowalająco. Można przypuszczać, że słabsze oceny wystawili rodzice, którzy takiego kontaktu nie mają. Jednocześnie brakuje świadomości, że nauczyciele nie mają obowiązku kontaktowania się z rodzicami w ten sposób. Co ciekawe wiedza o tym, że nauczyciel nie ma obowiązku w tym względzie nie jest powszechna ani wśród rodziców, ani nauczycieli.

2. Zajęcia pozalekcyjne – wśród części rodziców panuje przekonanie, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest niewystarczająca. W tym obszarze mamy do czynienia z dwoma problemami. Po pierwsze chodzi o oczekiwania zajęć głównie sportowych, do których szkoła nie posiada odpowiednich warunków lokalowych. Tu ważne jest żeby rodzice się z tym liczyli. W przyszłości warto zorientować się czy to roszczenie wypływa od rodziców spoza rejonu czy z rejonu. Rodziców spoza rejonu można informować o ograniczeniach szkoły w tym względzie na etapie zapisywania dzieci. Drugi problem to przeświadczenie, że część zajęć pozalekcyjnych jest dostępna tylko dzieciom ze świetlicy. Być może jako zajęcia pozalekcyjne traktowane są różne przedsięwzięcia „świetlicowe”.

3. Występuje pewna rozbieżność między rodzicami a nauczycielami w postrzeganiu roli rodziców we wprowadzanych w placówce zmianach. Nauczyciele wydają się sądzić, że ten wpływ jest większy niż wynikałoby to z ogólnej oceny rodziców na ten temat. Prawdopodobnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy nauczyciele konsultują zmiany w szkole z częścią rodziców (tą aktywniejszą, bardziej zaangażowaną) i na podstawie tego wyrabiają sobie opinię, że rodzice biorą udział w procesie decyzyjnym. Badanie wykazało, że takiego poczucia przynajmniej część rodziców nie ma. Można zastanowić się nad konsultowaniem zmian w szkole w sposób bardziej systematyczny (korespondencja zbiorowa lub ogłoszenia na tablicy).

4. Elementami, które pojawiły się jako postulaty spontaniczne (pytanie otwarte) to przede wszystkim wprowadzenie e-dziennika i kontaktu mailowego z nauczycielami. Dla części rodziców traktowane jako zastąpienie kontaktów osobistych. Ze strony nauczycieli występuje opór przed wdrożeniem tego rozwiązania, ze względu na dodatkowe nakłady pracy, brak warunków technicznych oraz fakt, że nie dla wszystkich rodziców e-dziennik będzie źródłem informacji (co oznacza dublowanie komunikacji).

5. Wypełnienie ankiet w większości przez kobiety wskazuje, że to matki częściej są głównym łącznikiem rodziny ze szkołą.

6. Strona internetowa jest efektywnym kanałem komunikacji z około 1/3 rodziców.

ROK SZKOLNY 2010/2011

MOŻEMY I JESTESMY DUMNI
- Raport z ewaluacji całościowej

W dniu 14.12.2011r. w siedzibie szkoły został przekazany pani Dyrektor „Raport z ewaluacji całościowej” przeprowadzonej w szkole w dniach od 04.11.2011r. – 24.11.2011r. przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W raporcie określono stopień spełnienia przez szkołę wymagań określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w czterech obszarach.

Szczegóły raportu na stronie RAPORT

INNE ARTYKUŁY

DODATKOWE DNI WOLNE
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
JAK WYCHOWAĆ OPTYMISTĘ
ZASADY MĄDREGO KARCENIA
JAK POMÓC DZIECKU, GDY: