Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNAJESTEŚMY LIDEREM SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

PRACUJEMY W KLUBIE SUS

Program SUS to wspólne budowanie coraz lepszej szkoły. Program SUS to powstały w 1999 roku szkolny system zapewnienia jakości wprowadzany na podstawie procedur i materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Od roku 2000 program jest prowadzony we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Tworząc program SUS wykorzystano doświadczenia programu Komisji Europejskiej (Evaluating Ouality in School Education), programu TERM, europejskich oraz amerykańskich systemów zapewniania jakości i akredytacji szkół. Realizację programu SUS wspiera współpraca z dwoma amerykańskimi uniwersytetami: Annenberg Institute for School Reform (Brown University) i Bowling Green State University.

Podstawą działania szkół należących do KLUBU „SUS” są:

praca w zespołach nauczycieli, określanie celów działania szkoły w sposób pozwalający na ocenę stopnia ich realizacji, stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad szkolną praktyką, tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, wymiana doświadczeń szkól -członków Klubu i otwarta dyskusja o napotykanych problemach.

Takie określenie reguł wynika z przekonania, że zmiana szkoły musi dokonać się nie na zewnątrz, ale wewnętrznie w codziennej praktyce działania tej instytucji. Wymaga od tworzących szkołę nauczycieli wzajemnego zaufania i pracy zespołowej.

Zapewniamy jakość w „Szkole Uczącej Się”

Dzielimy się dobrymi praktykami – współpracujemy z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, rozmawiamy o problemach i wyzwaniach stojących przed szkołami

Ustalamy cele – uwzględniamy wyniki ewaluacji naszych działań, standardy zewnętrzne, naszą wizję i strategię szkoły i wybieramy cele własnego działania.

Pracujemy zespołowo – planujemy, powołujemy zespoły zadaniowe zajmujące się poszczególnymi celami, współdziałamy, realizujemy zadania.

Wprowadzamy zmiany – korzystamy z narzędzi pozwalających sprawdzić stan początkowy, określić co można poprawić, a w jakim obszarze podjąć inne działania/ Profil szkoły.

Aktywnie działamy w Klubie SUS – uczestniczymy w szkoleniach, wymieniamy doświadczenia, inspirujemy się wzajemnie, korzystamy z przykładów i pomysłów z innych krajów.

Stosujemy Oceniania Kształtujące: wspieramy środowisko uczenia się, w którym uczniowie stają się samodzielni i odpowiedzialni, nie boją się jasno komunikować swoich potrzeb i wątpliwości oraz rozwijają ważną dla ich przyszłości kompetencję – uczenie się.

Nauczyciel pracujący zasadami OK:

określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla uczniów,
• sam lub wraz z uczniami ustala kryteria oceniania - ­ co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu),
• przekazuje uczniowi informację zwrotną (IZ) do jego pracy (zamiast stawiać ocenę sumującą), która zawiera cztery elementy: wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę i w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
• rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej. Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę.
• buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
• potrafi formułować pytania kluczowe. Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.
• potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję,
• wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.
Warto wiedzieć: https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/

Anna Czarnowska
dyrektor szkoły


Tytuł LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

Konferencja upowszechniająca dobre nauczanie ramach klubu Szkół Uczących Się

23.11.2021 przez dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły została zorganizowana konferencja (zdalna) upowszechniająca dobre nauczanie i profesjonalną współpracę nauczycieli w jego doskonaleniu.
Temat konferencji brzmiał: „Jak świętujemy sukcesy i podsumowujemy realizację celów lekcji jako elementy wzmacniania samosterowności ucznia?”.
Naszym celem było upowszechnienie metod stosowanych na lekcji przedstawiających realizację kryteriów sukcesu. Wiodące pytania to: 1. Jak świętować i podsumowywać lekcję oraz działania wychowawcze? 2. Jak podsumować lekcję, aby uczeń zapamiętał to, czego się nauczył?
Swoją obecnością zaszczyciła naszą konferencję p. Maria Mazurkiewicz, Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty. Do gości zaproszonych na konferencję należeli również: asystent szkoły w ramach SUS - p. Elżbieta Elmrych, przedstawicielki CEO - p. Anna Dojer i p.Aleksandra Kluj, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego SP 27- Pola Meler i przedstawiciel Rady Rodziców SP27 – p. Grażyna Dutkiewicz.
W zdalnej konferencji udział wzięło aż 17 szkół podstawowych i 1 szkoła ponadpodstawowa. Zainteresowane tematyką świętowania sukcesu i podsumowania realizacji celów lekcji były zarówno szkoły z dużych miast (Warszawa, Bydgoszcz, Olsztyn, Elbląg), jak i mniejszych miejscowości, np. Babicach, Gostyczynie, Czarnej Białostockiej.

Na wstępie powitała uczestników p. Elżbieta Elmrych, asystent szkoły. Następnie p. Dyrektor Anna Czarnowska zaprezentowała całą 10-letnią drogę szkoły z ocenianiem kształtującym, począwszy od wdrażania OK w 2012 roku, poprzez uzyskanie 2 tytułów Szkoły Uczącej Się, organizowanie konferencji i panelu koleżeńskiego upowszechniających kompetencje związane z nowym sposobem nauczania i uczenia się, aż po obecną konferencję. Pani dyrektor podkreśliła korzyści wynikające z uczestniczenia szkoły w programie Szkół Uczących Się.

Ważnym punktem programu konferencji był pokaz filmu „Jak świętujemy sukcesy i podsumowujemy realizację celów lekcji jako elementy wzmacniania samosterowności ucznia?” z fragmentami lekcji. Odwiedziliśmy uczniów podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, historii, matematyki, geografii, języka polskiego, wychowania fizycznego, języka niemieckiego. Uczniowie samodzielnie podsumowywali realizację celów lekcji na podstawie kryteriów sukcesu, świętowali sukcesy, czego przykładem były „Urodziny literki” w kl.I. Nauczyciele po obejrzeniu filmu pracowali grupami w pokojach i wymieniali swoje spostrzeżenia, co stanowiło próbę podsumowania konferencji inaczej niż to zwykle bywa.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie Szkole Podstawowej nr 27 III Tytułu SUS „LIDER SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ”. Beata Goc

TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ PO RAZ DRUGI

26 listopada 2019 roku nasza szkoła po raz drugi w ciągu ostatnich kilku lat uzyskała TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Dołączyliśmy do grona szkół, które systematycznie i długofalowo pracują nad rozwojem swych kompetencji w zakresie nauczania i uczenia się. Zorganizowanie konferencji upowszechniającej „Kompetencje przyszłości” było podsumowaniem dwuletniej pracy szkoły (2017-2019) w ramach Klubu SUS.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy szkół w regionie, które są zrzeszone w Klubie SUS bądź realizowały program Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany), a także szkoły pragnące skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli: Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa w Lubiewie, Katolicka Szkoła w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Sadkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, Szkoła Podstawowa w Brzozówce, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 33 w Toruniu.

Konferencję zaszczyciła swą obecnością pani Wicekurator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Maria Mazurkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po powitaniu wszystkich uczestników przez panią Dyrektor, zaprezentowaniu tematu i celu konferencji, zapoznaniu ze specyfiką szkoły oraz drogą, jaką szkoła przeszła realizując stawiane przed sobą wyzwania, swoimi doświadczeniami w pracy nad rozwijaniem nauczania i uczenia się nasi nauczyciele podzielili się z uczestnikami konferencji podczas warsztatów:
„Utrwalenie wiedzy z wykorzystaniem technik informatycznych
„Samosterowność ucznia z wykorzystaniem OK zeszytu”
„Techniki skutecznego zapamiętywania”


W czasie przerwy zaproszeni goście mieli okazję do zwiedzania szkoły – oglądania filmów przedstawiających pracę nauczycieli i uczniów oraz wytworów ich pracy, rozmów z uczniami i nauczycielami, a przede wszystkim poznania swoistego klimatu szkoły. Był czas na swobodną rozmowę i wymianę refleksji związanych z tematami poruszanymi podczas konferencji.

Następnie uczestnicy wysłuchali godzinnego wykładu gościa specjalnego, naszej absolwentki, Ewy Wilmanowicz będącej mówcą, trenerem, doradcą, wykładowcą akademickim, na temat: „Ocenianie w kształtowaniu postaw przyszłości” oraz obejrzeli film „Jak zapamiętujemy?”, w którym nasi uczniowie podzielili się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Punktem finałowym konferencji było wręczenie szkole przez koordynatora z ramienia Klubu SUS, panią Elżbietę Elmrych, na ręce pani Dyrektor i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, certyfikatu jakości uczenia się i nauczania potwierdzającego przyznanie Tytułu Szkoły Uczącej Się oraz odczytanie uzasadnienia i listu gratulacyjnego Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Żegnając serdecznie uczestników pani Dyrektor zapowiedziała dalszą pracę nad rozwijaniem kompetencji przyszłości w duchu oceniania kształtującego.

FOTORELACJA WYDARZENIA

JESTEŚMY BARDZO DUMNI!


12.01.2017 nasza szkoła otrzymała jako pierwsza placówka w mieście honorowy tytuł „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ” ¬ wyjątkowy certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów przyznawany szkołom za pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami dobrego nauczania i wprowadzanie praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Zorganizowaliśmy „Panel koleżeński”, w trakcie którego zaproszeni goście, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz miasta Torunia, Wydziału Edukacji, UMK, rodziców i uczniów oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele Szkół Uczących Się, poznali dobre praktyki szkoły oraz uczestniczyli w dyskusji na temat dobrego uczenia się i nauczania.


* Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu - relacja na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej tutaj

* fotorelację można obejrzeć tutaj

Konspekty lekcji, które odbyły się w ramach konferencji

Klasa I
Klasa III A
Klasa III B
Klasa V
Klasa VI
Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń